Polityka prywatności i regulamin akcji

POLITYKA PRYWANOŚCI ML SYSTEM S.A.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 190 G, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000565236, posiadający NIP: 517-02-04-997 REGON: 180206288.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy: listownie na adres: spółka ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 190 G, 36-062 Zaczernie, poprzez e-mail: biuro@mlsystem.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą w następujących celach:

3.1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, NIP, Pesel numer rachunku bankowego oraz pozostałe dane niezbędne do przekazania Administratorowi w celu realizacji umowy.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w celu wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:

1. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

2. archiwalnych,

3. marketingowych, w tym reklamowych i promocyjnych,

4. prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,

5. zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Na stronie internetowej mlsystem.pl zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową.

6. Zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora danych.

4.Możliwość wycofania zgody.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

5. Dobrowolność podania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne.

6. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, montażyści, obsługa księgowa, podmioty świadczące pomoc prawną oraz podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony – w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora. Dane są przetwarzane przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie. O ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy firmy kurierskie do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO. Dane dotyczące adresu dostaw, nr telefonu/adres email przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy i naszych działań marketingowych. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.

7.Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
7.1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy to dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. Jeżeli umowa została wykonana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
7.2.Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana (nie dłużej niż 5 lat), a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
7.3. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Sprzeciw względem przetwarzania danych.
Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.
Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.
11. Prawo wniesienia skargi do organu.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Brak decyzji zautomatyzowanych.
W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Transferowanie danych do Państw Trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, położonych poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

Przejdź do regulaminu

=

Regulamin akcji